Nginx日志管理与监控

Nginx 的日志分为访问日志和错误日志两种。访问日志中记录了用户的来源 IP、浏览器信息、响应状态等,使用者也可通过 Nginx 的日志格式指令添加更多有用的信息并输出到访问日志中。通过对访问日志的分析,可以让网站管理者清晰地了解网站的安全性、性能、可用性及网站运行的 PV、UV 等数据。

错误日志则会记录 Nginx 加载配置时的配置指令检查出的异常、Nginx 运行时请求处理的异常及服务器调试信息等。通过错误日志可以为排查问题或优化 Nginx 配置参数、提升高并发处理能力提供帮助。

本章内容:
1. Nginx访问日志配置
2. Nginx error_log:错误日志配置
3. Nginx Logrotate:日志归档
4. Nginx日志分析工具(ELK)配置
5. Nginx日志分析简述
6. Nginx监控工具(Prometheus)配置